Rekrutacja

Okres rekrutacji do projektu-  od 01.09.2018 do zebrania ostatniego Uczestnika

Przypominamy, że rekrutacja jest procesem ciągłym tzn. w przypadku zebrania wymaganej liczby Uczestników na dane szkolenie, listy rekrutacyjne i możliwość zgłoszenia na dane szkolenie zostaną zamknięte !

 • Kurs AUTOCAD- 5 grup szkoleniowych x 12 osób
 • Kurs PROGRAMOWANIE SERWISOWE – 4 grupy szkoleniowe x 12 osób
 • Kurs KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE – 5 grup szkoleniowych x 12 osób

Do projektu zapraszamy wyłącznie:

osoby dorosłe (kobiety i mężczyzn, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne) w wieku 25-64lata zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji z woj.wielkopolskiego z terenu ZIT AKO nie uczestniczące we wsparciu LLL oferowanym w ramach PO KL

pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały/mieli:

 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby bezrobotne

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE:

 • regulamin projektu
 • formularz rekrutacyjny
 • zaświadczenie o zatrudnieniu-dotyczy osób pracujących

– w przypadku os. pracujących prowadzących działalność gospodarczą wydruk z CEIDG potwierdzający prowadzenie działalności gosp. UWAGA ! W związku z tym, że projekt nie jest objęty pomocą de minimis kod PKD prowadzonej działalności gospodarczej nie może być tożsamy z kodem PKD szkolenia na które dany Uczestnik chce się zapisać.

 • zaświadczenie z Urzędu Pracy- dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP i osób poszukujących pracy
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia- dotyczy osób z niepełnosprawnością

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA: